ΦΥΣΙΚΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
20 διαγωνίσµατα
από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την
ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.
Α. Το πηλίκο x/υ είναι σταθερό.
Β. Η ταχύτητα είναι ανάλογη µε το χρόνο
Γ. Η µετατόπιση είναι ανάλογη µε το χρόνο
∆. Το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία γραµµήπαράλληλη στον άξονα του χρόνου.
Ε. Το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία γραµµή που περνάει από την αρχή των αξόνων.
ΘΕΜΑ 2ο
Στη διπλανή εικόνα δίνεται το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ενός δροµέα.2-a0dde3f85c
Α. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δροµέας;
Β. Πόση είναι η µετατόπιση του από τη χρονικήστιγµή t1=4s µέχρι t2=8s;
Γ. Να υπολογίσεις την ταχύτητα του δροµέα.
ΘΕΜΑ 3ο
 Τι είναι η δύναµη και ποια είναι η µονάδα µέτρησης της δύναµης στο S.I;Ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι δυνάµεις; Να αναφέρετεένα παράδειγµα από κάθε κατηγορία.
ΘΕΜΑ 4ο
 Ένα κιβώτιο βάρους 40Ν ισορροπεί πάνω σ΄ ένα τραπέζι.Α. Να σχεδιάσεις τις δυνάµεις που ασκούνται στο τραπέζι και να υπολογίσειςτα µέτρα τους.Β. Να υπολογίσεις το µέτρο της δύναµης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι και να τη σχεδιάσεις.
ΘΕΜΑ 5ο
Α. Να γράψετε τέσσερις διαφορές µεταξύ µάζας και βάρους.Β. Πόσο θα είναι το βάρος ενός ανθρώπου στον Άρη όταν η µάζα του είναιm=50 kg και η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνειά του Άρη είναι3,8m/sec
2;
ΘΕΜΑ 6ο
Α. Τι ονοµάζεται αδράνεια της ύλης και ποιο είναι το µέτρο της;Β. Πότε ένα φορτηγό έχει µεγαλύτερη αδράνεια, ταν είναι φορτωµένο µεεµπόρευµα ή όταν είναι άδειο; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
ΘΕΜΑ 7ο
Α. Τι ονοµάζεται πίεση και ποιος είναι ο µαθηµατικός της τύπος;Β. Γιατί ένας χιονοδρόµος χρησιµοποιεί χιονοπέδιλα µεγάλης επιφάνειας;
ΘΕΜΑ 8ο
A. Πότε µία δύναµη λέµε ότι παράγει έργο; Ποια η µονάδα έργου στο S.I.;Β. Πότε το έργο µιας δύναµης είναι: α. θετικό β. µηδέν γ. αρνητικό
ΘΕΜΑ 9
Από ύψος 3,6m αφήνουµε να πέσει ελεύθερα µια πέτρα που έχει µάζα 1Kg.Πόσο είναι το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία η πέτρα φτάνει στο έδαφος;∆ίνεται g=10m/s
2
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1 . Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις.
Α) Ένα σώµα χαµηλής θερµοκρασίας είναι δυνατόν να περικλείει περισσότερη θερµική ενέργεια από ένα άλλο υψηλότερης .
Β) Θερµοκρασία δωµατίου 200C αντιστοιχεί σε θερµοκρασία 393 Κ .
Γ) Η αντικειµενική µέτρηση της θερµοκρασίας ενός σώµατος γίνεται µε τοκατάλληλο θερµόµετρο.
∆) Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας.
2. Ένας µεταλλικός κύλινδρος µάζας 500g απορροφά θερµότητα 500J και ηθερµοκρασία του αυξάνεται από τους 200C στους 300C . Να υπολογίσεις τηνειδική θερµότητα του µετάλλου.
3. Σ’ ένα κρίκο συνδέονται δύο νήµατα . Μέσω των νηµάτων ασκούνται στον κρίκο δύο δυνάµεις µε µέτρα F1=6N και F2= 8N . Πόση είναι η συνολική δύναµη που ασκείται στον κρίκο, όταν οι δύο δυνάµεις έχουν:
α) ίδια κατεύθυνση,
β) σχηµατίζουν γωνία 900.
4. Χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο νόµο του Νεύτωνα να ερµηνεύσεις :
Α) την κίνηση µιας βάρκας
Β) Την ενεργοποίηση της ζώνης ασφάλειας που φοράς στο αυτοκίνητο, όταν οοδηγός του φρενάρει απότοµα.
5. Να αναφέρεις τέσσερις βασικές διαφορές ανάµεσα στη µάζα και το βάρος.
6. α) Πως ορίζεται το έργο σταθερής δύναµης που έχει την ίδια κατεύθυνση µε την µετατόπιση του σώµατος ;
β) Πότε µια δύναµη F δεν παράγει έργο; Να αναφέρετε παραδείγµατα.
7.Το διάγραµµα ταχύτητας – χρόνου για ένα κινητόφαίνεται στο σχήµα.
α) Ποια είναι η ταχύτητα του κινητού;
β) Πόση απόσταση διανύθηκε σε χρόνο 2s; 
γ) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα θέσης – χρόνου.
8. Η δυναµική ενέργεια ενός σώµατος βάρους 40Ν που βρίσκεται στηνταράτσα ενός κτιρίου είναι 800J .
Να βρείτε α) πόσο είναι το ύψος του κτιρίου και β) την κινητική ενέργεια που θα έχει το σώµα, εάν κάνει ελεύθερη πτώση, στο µέσο της διαδροµής του.
9. Ένα µεταλλικό σώµα έχει µάζα 252g και πυκνότητα 8,4 g/cm³. Κόβουµε το σώµα σε δύο ίσα κοµµάτια. Να µεταφέρετε στην κόλλα σας συµπληρωµένες τις παρακάτω προτάσεις και να τις δικαιολογήσετε. 
Α) Η πυκνότητα κάθε κοµµατιού είναι ————–g/cm ³.Β)
 Ο όγκος του µεταλλικού σώµατος είναι ———–cm³.
3
ΘΕΜΑΤΑ
1.Σηµειώστε στο γραπτό σας «Σωστό» ή «Λάθος» για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις:
α.Αδράνεια είναι η τάση των σωµάτων να αλλάζουν την κινητική τους κατάσταση .
β. Όταν ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα δεν ισορροπεί.
γ. Για να ισορροπεί ένα σώµα πρέπει οπωσδήποτε να µην ασκούνται δυνάµειςσε αυτό.
2. Μια πέτρα ακανόνιστου σχήµατος µάζας 50 gr βυθίζεται µέσα σε δοχείο µε νερό οπότε η στάθµη του νερού ανεβαίνει όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα.Να βρεις την πυκνότητα του υλικού της πέτρας.
3.  Ένα αυτοκίνητο µετατοπίζεται κατά 120 m σε χρονικό διάστηµα 4 s µε σταθερή ταχύτητα. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.Μετά να κάνετε τα διαγράµµατα ταχύτητας-χρόνου και θέσης- χρόνου .(Την χρονική στιγµή 0s το αυτοκίνητο είναι στη θέση χ=0m).
4 . Συµπληρώστε τα κενά στο γραπτό σας:
Το βάρος είναι …….(α) µε µονάδα µέτρησης …….(β). Το βάρος ενός σώµατος ……..(γ) όσο αυξάνεται το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Το µετράµε µε το ……..(δ). Έχει διεύθυνση ……….(ε) και φορά ……..(στ).
5. Τί λέει ο νόµος της υδροστατικής πίεσης (µε λόγια και µαθηµατικό τύπο).
6. Να κάνετε την αντιστοίχιση στο γραπτό σας :(α) µονόµετρο µέγεθος(β)διανυσµατικό µέγεθος(1) Μάζα (γ)µονάδα µέτρησης 1Kg(δ)στο διάστηµα γίνεται 0(2)Βάρος (ε)είναι µέτρο της αδράνειας(στ)στην Σελήνη είναι όσο και στην Γή.
7. Εξηγήστε γιατί η πινέζα έχει µυτερή µύτη και πλατύ κεφάλι(χρησιµοποιήστε τις έννοιες : πίεση-παραµόρφωση-δύναµη-επιφάνεια).
8. Αρχή του Αρχιµήδη. (µε λόγια και µαθηµατικό τύπο).
9.Πότε ένα σώµα έχει βαρυτική δυναµική ενέργεια;Πώς υπολογίζεται η βαρυτική δυναµική ενέργεια; (µε λόγια και τύπο ).
4
1ο.
Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο.
Μια κίνηση στην οποία η…….. διατηρείται σταθερή, ονοµάζεται ευθύγραµµη…….. κίνηση. Σ’ αυτό το είδος κίνησης οι µετατοπίσεις είναι ……. µε τα …..διαστήµατα µέσα στα οποία πραγµατοποιούνται, και το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι…….
2ο. Να συµπληρωθούν τα κενά στον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.
 Untitled
3ο. Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο.
Η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται ……. Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει…….. ή να κινείται ευθύγραµµα και……. εφόσον η συνολική δύναµη που ασκείται πάνω του είναι ……… . Η µάζα είναι το µέτρο της …….. ενός σώµατος.
4ο. Ένα κουτί µάζας 2 Kgr βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές και τουασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη µε µέτρο 10Ν.Ποιά από τις πα-ρακάτωπροτάσεις είναι σωστή: To κουτί θα κινηθεί µε(α) σταθερή ταχύτητα 5m/s,(β)σταθερή ταχύτητα20m/s,(γ) µεταβαλλόµενη ταχύτητα.
5ο. Να ερµηνεύσετε γιατί :(α) Οι καµήλες έχουν µεγάλα επίπεδα πέλµατα(β) Κόβονται τα δάχτυλά µας όταν σηκώσουµε ένα βαρύ δέµα από το νήµα πουείναι δεµένο.
6ο. α) ∆ιατυπώστε το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας.β )Αν γνωρίζετε ότι η τεντωµένη χορδή ενός τόξου έχει δυναµική ενέργεια 50J,πόση θα είναι η κινητική ενέργεια του βέλους όταν εκτοξεύεται από το τόξο. Νααιτιολογήσετε την απάντησή σας.
7ο. Να χαρακτηρίσετε µε Σ τις προτάσεις µε ορθό επιστηµονικά περιεχόµενοκαι µε Λαυτές που είναι λανθασµένο.α) Όλα τα θερµόµετρα πρέπει να έχουν µια κλίµακα µέτρησης.β) Όλα τα θερµόµετρα µπορούν να µετρήσουν µια οποιαδήποτε θερµοκρασία. γ) Στην κλίµακα Κέλβιν δεν υπάρχουν αρνητικές θερµοκρασίες.
8ο. Συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο.
Θερµότητα ονοµάζεται η …….. που µεταφέρεται από σώµα …….. θερµοκρασίας σε σώµα ……… ………. .Όταν οι θερµοκρασίες των δυο σωµάτων …….. τότε η……… ενέργειας …….. .Οι θερµοκρασίες των σωµάτων είναι …… .Τότε λέµε ότι τα σώµατα βρίσκονται σε ……… .ισορροπία.
9ο. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερµική ενέργεια ενός σώµατος.
5
ΘΕΜΑΤΑ
1.Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις :
Η θέση ενός αντικειµένου καθορίζεται σε σχέση µε ένα —(1α)— —(1β)—.Για τον προσδιορισµό ενός διανυσµατικού µεγέθους απαιτείται εκτός από το µέτρο του και η —(2)— του, δηλαδή η —(3)— και η —(4)— του.Η µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της —(5)— προς το αντίστοιχο —(6α)— —(6β)—.Η ευθύγραµµη κίνηση στην οποία η διανυσµατική ταχύτητα διατηρείται σταθερήονοµάζεται ευθύγραµµη —(7)—.Όταν µεταβάλλεται το —(8)— ή η —(9)— της διανυσµατικής ταχύτητας ή και τα δυο, λέµε ότι έχουµε κίνηση µε —(10)— ταχύτητα.
2.Να κατατάξετε τα παρακάτω φυσικά µεγέθη σε µονόµετρα ή διανυσµατικάκαι να γράψετε τη µονάδα µέτρησης τους :µάζα, πυκνότητα, θέση, απόσταση (µήκος διαδροµής ), χρονικό διάστηµα,µετατόπιση, ταχύτητα, δύναµη, βάρος, άνωση.
3.Να εξηγήσετε µε βάση τους νόµους του Νεύτωνα τα παρακάτω φαινόµενα :
α)Όταν ένα αεροπλάνο απογειώνεται, τα σώµατα των επιβατών «πέφτουν προς τα πίσω».
β)Την κίνηση µιας βάρκας µε κουπιά.
4.Ένα αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέτρου 20 m/s.
α)Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο.
β)Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτησηµε το χρόνο.
γ)Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστηµαµεταξύ των χρονικών στιγµών t1=2s και t2=5s της κίνησης .
5.Σε ένα σώµα ασκούνται δυο δυνάµεις µε µέτρα F1 =6Ν και F2 =8Ν. Πόσηείναι η συνολική δύναµη (συνισταµένη) που ασκείται στο σώµα όταν οι δυοδυνάµεις έχουν:
α)ίδια κατεύθυνση,
β)αντίθετη κατεύθυνση,
γ)σχηµατίζουν γωνία 90;
6.Nα χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις µε το γράµµα (Σ) αν είναιΣωστές και µε το γράµµα (Λ ) αν είναι Λανθασµένες :
α)Η µάζα είναι το µέτρο της αδράνειας ενός σώµατος.
β)Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο.
γ)Η µάζα αλλάζει µε το υψόµετρο.
δ)Η µάζα και το βάρος συνδέονται µε τη σχέση m=w.g
ε)Οι δυνάµεις δράση και αντίδραση ασκούνται πάνω στο ίδιο σώµα.
στ)Η συνισταµένη δύναµη της δράσης και της αντίδρασης είναι µηδέν.
7. Σε ένα σώµα µάζας 5kg ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη F=40Ν. Το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα.
α)Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα.
β)Να υπολογίσετε τα µέτρα όλων των δυνάµεων.Να αιτιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας. ∆ίνεται g=10m/s
2
8. α)Τι περιγράφουµε µε την έννοια του έργου ;Με ποια σχέση υπολογίζουµε το έργο µιας δύναµης και σε ποια περίπτωση ισχύει αυτή;
β)Πότε το έργο µιας δύναµης είναι θετικό, αρνητικό ή µηδέν ;
9.Από ένα σηµείο Α που απέχει ύψος h από το έδαφος αφήνουµε να πέσει ένα σώµα µάζας 0,5kg. Αν το σώµα έχει κινητική ενέργεια 40 J όταν φτάνει στο έδαφος, να βρείτε το ύψος από το οποίο αφέθηκε. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
6
1. α/Να χαρακτηρίσεις τα παρακάτω µεγέθη ως µονόµετρα ή διανυσµατικά:απόσταση, µετατόπιση, θέση, χρονικό διάστηµα, ταχύτητα.
β/Ποια κίνηση ονοµάζεται ευθύγραµµη οµαλή;
2.Ένα όχηµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και τη χρονική στιγµή tο = 0βρίσκεται στη θέση χο= 0 , ενώ τη χρονική στιγµή t1= 10 s βρίσκεται στη θέσηχ1= 60 m.
α/Ποια είναι η ταχύτητα του οχήµατος;
β/Ποια είναι η µετατόπισή του σε χρονικό διάστηµα ∆t = 20 s;
γ/Να γίνει για το όχηµα το διάγραµµα ταχύτητας – χρόνου
3.
∆ύο δυνάµεις F1=8N και F2=6Ν είναι κάθετες µεταξύ τους.
α/Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις
β/Να σχεδιάσετε τη συνισταµένη τους
γ/Να υπολογίσετε τη συνισταµένη τους
4.Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάµεσα στη µάζα και το βάρος ενόςσώµατος;
5.Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
Οι δυνάµεις προκαλούν……………… στην ταχύτητα ή προκαλούν ……….. των σωµάτων στα οποία ασκούνται.Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει …………. ή να κινείται ευθύγραµµα και ………. εφόσον δεν ασκείται σε αυτό …………. ή η …………….. των δυνάµεων που ασκούνται πάνω του είναι…………….Η µάζα είναι το µέτρο της ……………….. ενός σώµατος.
6.Να συµπληρώσετε τον πίνακα :
fr
7.΄Εργο σταθερής δύναµης : Ορισµός – Τύπος – Μονάδα µέτρησης στο S.Ι
8.Σώµα µάζας m=2kg αφήνεται να πέσει από ύψος h=80 m.Να βρείτε την ταχύτητά του όταν φτάνει στο έδαφος ( ∆ίνεται g=10 m/s2 )Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα.
9.Η ειδική θερµότητα ( c ) :
α)Είναι χαρακτηριστικό του σώµατος
β)Μετριέται σε 0C
γ)Είναι χαρακτηριστικό του υλικού
δ)Μετριέται σε Joule
ε)Μετριέται σε J / kg.0 CΠοιες είναι οι σωστές προτάσεις;
7
ΘΕΜΑ 1ο
Ποιες λέξεις συµπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις:
Α.Όταν ένα σώµα ασκεί δύναµη σ΄ ένα άλλο σώµα (δράση), τότε και το δεύτερο σώµα ασκεί δύναµη ………………….. µέτρου και ………………….. κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση).
Β.Τα υγρά ασκούν δύναµη σε κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε αυτά. Η δύναµη αυτή ονοµάζεται ………………., είναι κατακόρυφη, µε φορά προς τα …………………… και το µέτρο της ισούται µε το ………………….. του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα. ( Αρχή του Αρχιµήδη).
ΘΕΜΑ 2ο
Α.Να διατυπώσετε την πρόταση που αποτελεί τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα.
Β.Σε κάθε φυσικό µέγεθος της στήλης ( I ) να αντιστοιχίσετε τη µονάδαµέτρησής του από την στήλη ( II )) ( II )1. Ταχύτητα α. J2. Έργο β. Ν3. Πίεση γ. m4. ∆ύναµη δ. Ν/m
2
 5. Μετατόπιση ε. m/s
ΘΕΜΑ 3ο
Α .Ποια κίνηση ονοµάζουµε ευθύγραµµη οµαλή;
Β.Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση αυτή και νασχεδιάσετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.
ΘΕΜΑ 4ο
Από αερόστατο που βρίσκεται σε ύψος h = 40m από το έδαφος αφήνουµε ναπέσει ελεύθερα ένα σώµα µάζας m = 2kg.
α.Να υπολογιστεί η αρχική δυναµική ενέργεια καθώς και η µηχανικήενέργεια του σώµατος.
β.Να υπολογιστεί η δυναµική και η κινητική ενέργεια του σώµατος σε ύψοςh = 20 m.
γ.Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του σώµατος λίγο πριν χτυπήσει στοέδαφος.Να θεωρήσετε αµελητέα την αντίσταση του αέρα και επίπεδο µηδενικήςβαρυτικής δυναµικής ενέργειας το έδαφος. ∆ίνεται: g = 10m/s
2
.
ΘΕΜΑ 5ο
A.Τι ονοµάζουµε αδράνεια ενός σώµατος;
Β.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασµένες.
i.Oι δυνάµεις προκαλούν µεταβολή στην ταχύτητα και παραµόρφωση τωνσωµάτων στα οποία ασκούνται.
ii.Όταν ένας αθλητής της άρσης βαρών κρατάει ακίνητη την µπάρα σε κάποιούψος η δύναµη που ασκεί σ΄ αυτήν δεν παράγει έργο.
iii.Κάθε σώµα το οποίο κινείται έχει κινητική ενέργεια.
iv.Η τριβή είναι η δύναµη που ασκείται από ένα σώµα σε ένα άλλο ότανβρίσκονται σε επαφή και το ένα κινείται σε σχέση µε το άλλο.
v.Όσο µεγαλύτερη µάζα έχει ένα σώµα τόσο µικρότερη αδράνεια παρουσιάζει.
ΘΕΜΑ 6ο
Στο διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνεται γραφικά η ταχύτητα ενόςσώµατος το οποίο κινείται ευθύγραµµασε συνάρτηση µε το χρόνο.
th
α.Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης.
β.Να υπολογίσετε την µετατόπιση τουσώµατος για χρόνο ∆t = 5s.
γ.Να κατασκευάσετε το διάγραµµα θέσης –χρόνου αν γνωρίζετε ότι το σώµα τη χρονικήστιγµή t0= 0s βρίσκεται στη θέση x0= 0m.
ΘΕΜΑ 7ο
Να σχεδιάσετε την συνισταµένη δύναµη και να βρείτε το µέτρο της στις εξής περιπτώσεις:
ad
ΘΕΜΑ 8ο
Α.Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
i.Η επιµήκυνση ενός ελατηρίου:
α.είναι ανεξάρτητη από τη δύναµη που ασκείται σ΄ αυτό.
β.είναι ανάλογη της δύναµης που ασκείται σ΄αυτό.
γ.είναι αντιστρόφως ανάλογη της δύναµης που ασκείται σ΄αυτό.
δ.τίποτα από τα παραπάνω.
ii.Ένα σώµα µάζας m = 2kg κινείται µε ταχύτητα υ = 10m/s. Η κινητική ενέργειά του είναι:
α.10 J   β.30 J   γ.100 J   δ.400 J

 

iii.Το έργο µιας σταθερής δύναµης η οποία µετακινεί ένα σώµα κατά τηδιεύθυνσή τηςισούται µε το γινόµενο:
α.του µέτρου της δύναµης επί το χρονικό διάστηµα για το οποίο αυτή ασκείται
β.του µέτρου της δύναµης επί την ταχύτητα του σώµατος.
γ.του µέτρου του σώµατος επί τη µετατόπιση του σώµατος.
δ.τίποτα από τα παραπάνω.
B.Να γραφεί η µαθηµατική σχέση που περιγράφει την υδροστατική πίεση και να ονοµαστούν τα σύµβολα που εµφανίζονται στη σχέση.
ΘΕΜΑ 9ο
op
 Το σώµα του σχήµατος κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ = 4m/s κατά µήκος οριζόντιου επιπέδου µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας  δύναµης F = 30N.
α.Να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής Τ.
β.Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του σώµατος για το χρονικό διάστηµα ∆t = 10s.
γ.Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης F καθώς και το έργο της τριβής Τ για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
8
1. α)
Η πυκνότητα του νερού που υπάρχει σ’ ένα ποτήρι είναι ρ=1g/cm
3
. Αναφαιρέσουµε από το ποτήρι τη µισή ποσότητα νερού, πόση θα είναι ηπυκνότητα του νερού που θα αποµείνει; (εξήγηση)
β)
Η πυκνότητα του χρυσού είναι 19g/cm
3
. Ένα δαχτυλίδι έχει µάζα 28,5g καιόγκο 1,5 cm
3
. Να εξετάσετε αν το δαχτυλίδι είναι χρυσό.
2. α)
Ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά;
β)
Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω µεγέθη ως µονόµετρα ή διανυσµατικά:i) θέση, ii) απόσταση, iii) µετατόπιση, iv) χρονικό διάστηµα, v) ταχύτητα,vi) δύναµη.
3.
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις µε τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα στοαντίστοιχο γράµµα.
α)
Η µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της µετατόπισης ∆χπρος το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ∆t.
β)
Η ταχύτητα έχει µονάδα µέτρησης στο S.I. το Km/h.
γ)
Μία κίνηση λέγεται ευθύγραµµη οµαλή όταν το κινητό κινείται σε ευθεία γραµµή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.
δ)
Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνουείναι ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων.
ε)
Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση οι µετατοπίσεις είναι ανάλογες τωνχρονικών διαστηµάτων.
4.
Στο σχήµα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της θέσης µε το χρόνο γιαένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα.
α)
Να αναγνωριστούν τα είδη των κινήσεων(αιτιολόγηση).
β)
Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού τηχρονική στιγµή t=6s.
5.
Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικές διαφορές µάζας και βάρους.
6.
Να συµπληρώσετε τα κενά αντιστοιχώντας τα νούµερα µε τις σωστές λέξεις.
Η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται …….(1)……… Ένα σώµα συνεχίζει να παραµένει …….(2)……… ή να κινείτε ευθύγραµµα και …….(3)……… εφόσον η συνολικήδύναµη που ασκείται επάνω του είναι µηδενική.Η µάζα είναι το µέτρο της 
…….(4)……… ενός σώµατος.
Όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη που ασκείται σ’ ένα σώµα που έχει ορισµένηµάζα, τόσο ποιο γρήγορα…….(5)……. η ταχύτητά του.
Η δράση και η αντίδραση έχουν …….(6)……… µέτρα και…….(7)……… φορές.Η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε …….(8)……… σώµατα.
7. α.
Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναµης που έχει την ίδια κατεύθυνση µετην µετατόπιση του σώµατος; (ορισµός- εξίσωση)
β.
Ο πρωταθλητής άρσης βαρών Πύρος ∆ήµας ανύψωνε 250kg σε ύψος 2,3m.Πόσο έργο παρήγαγε ο ∆ήµας; (g=10m/sec
2
)
8.
Να διατυπώσετε το θεώρηµα :
α)
∆ιατήρησης της µηχανικής ενέργειας
β).
∆ιατήρησης της ενέργειας
9.
Να υπολογίσετε τη θερµότητα (joule) που χρειάζεται για να αυξηθεί ηθερµοκρασία 2g νερού από τους 10
ο
C στους 60
ο
C. ∆ίνεται ότι η ειδικήθερµότητα του νερού είναι C
 νερ
=4200J/kg
ο
C.
9
1) α)
Να διατυπώσετε τον γ’ νόµο του Νεύτωνα.
β)
Ποιά δύναµη ανυψώνει το ελικόπτερο ; Εξηγείστε πως αυτόi) ανεβαίνει, ii) διατηρείται σε σταθερό ύψος.
2) α)
Σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η σχέση µεταξύ των µεγεθών ταχύτητα(U), µετατόπιση (∆x) και χρονικό διάστηµα (∆t) είναι :
i) 
U = ∆x
.
∆t,
ii) 
U = ∆x/∆t,
iii) 
U = ∆t/∆x,
iv) 
∆t = U
.
∆x.
β)
 Τη χρονική στιγµή t
1
= 3s ένα όχηµα που κινείται µε σταθερή ταχύτηταπερνά από τη θέση x
1
= 25m και τη χρονική στιγµή t
2
= 8s περνά από τη θέση x
2
= 55m. Να βρείτε την ταχύτητα του οχήµατος.
3) α)
Τι ονοµάζουµε βάρος ενός σώµατος; Από τι εξαρτάται;
β)
Σε τι διαφέρει το βάρος ενός σώµατος από τη µάζα του;
4) α)
Τι ονοµάζουµε δύναµη; Σε ποιές κατηγορίες χωρίζονται οι δυνάµεις;
β)
Πάνω σε ένα σώµα που κινείται ασκούνται 2 δυνάµεις ίδιας διεύθυνσης καιαντίθετης φοράς που έχουν µέτρα F
1
= 15N και F
2
= 4N.Πόση δύναµη F
3
πρέπει να ασκηθεί στο σώµα ώστε η ταχύτητά του ναδιατηρηθεί σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
5) α)
Τι ονοµάζουµε πίεση; Τι εκφράζει ως φυσικό µέγεθος;Μπορείς να ερµηνεύσεις γιατί οι καµήλες έχουν µεγάλα επίπεδα πέλµατα;
β)
Να σηµειώσεις (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασµένες προτάσεις:i) Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάθουςπου βρίσκεται το σηµείο.ii) Η υδροστατική πίεση που ασκείται σε µια επιφάνεια εξαρτάται από τονπροσανατολισµό της επιφάνειας.iii) Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο που βρίσκεται σε δεδοµένο βάθος είναιανεξάρτητη από τον όγκο του υγρού που υπάρχει σε ένα δοχείο.iv) Στον ίδιο χώρο έχουµε 2 δοχεία Α και Β που περιέχουν διαφορετικά υγρά.Αν στο ίδιο βάθος το υγρό Α έχει µικρότερη υδροστατική πίεση από το υγρό Βκαταλαβαίνουµε ότι έχει και µικρότερη πυκνότητα.
6) α)
Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη. Να γράψετε και τον µαθηµατικότης τύπο.
β)
Βυθίζουµε εξ ολοκλήρου µέσα στο νερό µια ξύλινη σφαίρα η οποία έχειπυκνότητα ρ
Ξ
= 0,7g/cm
3
και µια σιδερένια σφαίρα ίδιου όγκου καιπυκνότητας ρ
Σ
= 7g/cm
3
. Ο λόγος της άνωσης Α
Ξ
που δέχεται η ξύλινη σφαίραπρος την άνωση Α
Σ
που δέχεται η σιδερένια σφαίρα θα είναι ίσος µε :
i) 
ΑΞ/ΑΣ = 1
ii) 
ΑΞ/ΑΣ = 10
iii 
) ΑΞ/ΑΣ = 0,1
iv) 
ΑΞ/ΑΣ = 7Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση.
7)
 
α)
Από τι εξαρτάται η δυναµική ενέργεια ;
β)
Ένα σώµα έχει κινητική ενέργεια Ε
Κ1
= 400 J. Ένα άλλο σώµα που έχει τηνίδια µάζα µε το πρώτο αλλά διπλάσια ταχύτητα θα έχει κινητική ενέργεια :i) E
K2
= 100 J, ii)
EK2
= 400 J, iii) E
K2
= 800 J, iv) E
K2
= 1600 J.Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση.
8)
Σε ένα σώµα που µετατοπίζεται ευθύγραµµα κατά ∆x ενεργεί µια σταθερήδύναµη F ίδιας κατεύθυνσης µε τη µετατόπιση και παράγει έργο W.Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.
rh
9)
Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω διαγράµµατα µπορεί να παριστάνει ένακινητό που κινείται ευθύγραµµα οµαλά ; Eξηγείστε την απάντησή σας.
hl
 20
7)
 
α)
Από τι εξαρτάται η δυναµική ενέργεια ;
β)
Ένα σώµα έχει κινητική ενέργεια Ε
Κ1
= 400 J. Ένα άλλο σώµα που έχει τηνίδια µάζα µε το πρώτο αλλά διπλάσια ταχύτητα θα έχει κινητική ενέργεια :i) E
K2
= 100 J, ii)
EK2
= 400 J, iii) E
K2
= 800 J, iv) E
K2
= 1600 J.Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση.
10
1.
Να δώσετε τον ορισµό της µέσης ταχύτητας (Τύπος , µονάδες )
2. α)
Να γράψετε τον νόµο του Χούκ
β)
Ένα ελατήριο επιµηκύνεται κατά x
1
=4cm όταν ασκείται πάνω του µίαδύναµη F
1
=12N. Πόσο θα επιµηκυνθεί αν του ασκηθεί δύναµη F
2
=21N ;
3.
Πώς βρίσκεται η συνισταµένη δύο δυνάµεων που είναι κάθετες µεταξύτους; ( Τύπος, σχήµα ).
4.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
Α)
Όταν ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά, τότεη συνισταµένη δύναµη σε αυτό έχει φορά προς τα δεξιά.
Β)
Όλα τα σώµατα σταµατούν να κινούνται όταν παύουν να ασκούνταιπάνω τους δυνάµεις .
Γ)
Όταν σε ένα σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις υπάρχει περίπτωση αυτό να ισορροπεί.
∆)
Όταν σε ένα σώµα ασκούνται τρείς δυνάµεις αποκλείεται αυτό νακινείται µε σταθερή ταχύτητα.
5.
Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη (Τύπος, µονάδες ).
6.
Να γράψετε τον τύπο του έργου µιάς δύναµης. Πότε το έργο είναιθετικό, αρνητικό ή µηδέν;
7.
Στην πισίνα ενός ξενοδοχείου πέφτουν 20 κολυµβητές. Θα αυξηθείή θα ελαττωθεί η υδροστατική πίεση στον πυθµένα της πισίνας; Ναδικαιολογήσετε την απάντησή σας .
8.
Ένα σώµα µάζας m = 0,5 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο µε σταθερήταχύτητα. Στο σώµα ασκείται η δύναµη F = 20 N όπως φαίνεται στο σχήµα. Νασχεδιάσετε όλες τις υπόλοιπες δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να τιςυπολογίσετε. ∆ίνεται : g =10 m/sec
2
.
9.
Ένα σώµα µάζας m = 2 kg κινείται οριζόντια σε ύψος h =20m µεσταθερή ταχύτητα υ = 30 m/sec. Πόση είναι η µηχανική ενέργεια τουσώµατος; ∆ίνεται g = 10 m/sec
2
.
11
1.
Να αντιστοιχήσετε κάθε στοιχείο της 1ης στήλης µε ένα της 2ης1η ΣΤΗΛΗ 2η ΣΤΗΛΗΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ∆Α S.I.1. θερµοκρασία Α. W2. δύναµη Β. kg/m
3
 3. κινητική ενέργεια Γ. N4. ισχύς ∆. m/s5. µετατόπιση Ε. m6. πυκνότητα ΣΤ. JΖ. Κ
2.
Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω φυσικά µεγέθη σαν µονόµετρα ήδιανυσµατικά, σηµειώνοντας δίπλα από αυτό το γράµµα ∆ ή Μ αντίστοιχα:θέση, απόσταση, µετατόπιση, ισχύς, τριβή, δυναµική ενέργεια
3.
Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που συµπληρώνει σωστά την πρόταση.
Α.
Η έκφραση «η ταχύτητα είναι 2 m/s» σηµαίνει ότι :
α.
η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά δύο µέτρα κάθε δευτερόλεπτο.
 β.
η θέση του κινητού αλλάζει κατά δύο µέτρα κάθε δευτερόλεπτο.
γ.
η θέση του κινητού αλλάζει κατά ένα µέτρο κάθε δύο δευτερόλεπτα.
δ.
τίποτα από τα παραπάνω.
Β.
cv
Στο σχήµα απεικονίζεται η γραφικήπαράσταση σε συνάρτηση µε το χρόνοτης θέσης τριών κινητών Α, Β και Γ πουκινούνται ευθύγραµµα. Ποιο κινητόκινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα;α. Το κινητό Α.β. Το κινητό Β. γ. Το κινητό Γ.δ. Και τα τρία κινητά κινούνται µε την ίδια ταχύτητα.
4.
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα Σ αν πιστεύετε ότι είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λάθος.
i.
Ένα αερόστατο ανεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα. Καθώς ανέρχεται ηκινητική του ενέργεια ελαττώνεται.
ii.
Όλες οι δυνάµεις παράγουν έργο.
iii.
∆εν µπορεί το έργο µιας δύναµης να είναι αρνητικό
iv.
Το έργο µιας δύναµης δίνεται από τον τύπο W=F
.
∆x µόνο αν η δύναµηέχει την ίδια κατεύθυνση µε τη µετατόπιση.
v.
Μια µπάλα πέφτει από κάποιο ύψος µε την επίδραση µόνο του βάρουςτης, το οποίο και παράγει έργο. Τότε η µηχανική της ενέργειά διατηρείταισταθερή.
vi.
Μια µηχανή Α έχει µεγαλύτερη ισχύ από µια άλλη µηχανή Β. Τότε ηµηχανή Β παράγει γρηγορότερα κάποιο έργο απ’ ότι η Α.
5.
Στο διπλανό σχήµα, οι δυνάµειςισορροπούν.
12
Αν είναι F
1
=25 N καιF
2
=18 N, να βρεθεί η τιµή τηςδύναµηςF
3
.
6.
Να διατυπώσετε τον πρώτο (1ο) Νόµο του Newton.
7.
Ένα µεγάλο φορτηγό και ένα µικρό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονταιµετωπικά.
α.
Να συγκρίνεις τις δυνάµεις που ασκούνται στα δυο οχήµατα κατά τηδιάρκεια της σύγκρουσης.
β.
Σε ποιο όχηµα παρατηρείται µεγαλύτερη µεταβολή της ταχύτητας;Να αιτιολογήσεις τις απαντήσεις σου.
8.
Ένα πουλί µάζας m = 200 g πετά σε ύψος h = 50 m οριζόντια ωςπρος το έδαφος µε ταχύτητα µέτρου υ = 20 m/s. Να βρείτε την µηχανική τουενέργεια. ∆ίνεται: g=10 m/s
2
 
9.
Ένα ηλεκτροκίνητο τρενάκι κινείταικατά µήκος µιας ευθείας γραµµής. Στο σχήµα παριστάνεται η θέση του τρένου σασυνάρτηση του χρόνου.
vw
α.
Ποιες είναι οι θέσεις του τρένου τιςχρονικές στιγµές t1 = 3s και t2 = 8s;
β.
Να βρείτε τη µετατόπιση του τρένου γιατο χρονικό διάστηµα 6s – 8s
12
1.
Να γράψετε στο τετράδιό σας το φυσικό µέγεθος από τη Στήλη Α και δίπλατο σύµβολο της µονάδας από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά σ’ αυτό.Στήλη Α Στήλη Βχρόνος(t) m/sµάζα(m) mµετατόπιση(∆χ) kgταχύτητα(υ) sδύναµη(F) N/m
2
 Κινητική ενέργεια(Εκιν) N J
2.
α) Να διατυπωθεί ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα. Πότε ένα υλικό σηµείοισορροπεί;β) Να αναφέρετε τις βασικές διαφορές µεταξύ µάζας και βάρους
3.
Να συµπληρωθεί το κείµενο µε τις κατάλληλες λέξεις.
Το σύνολο των διαδοχικών …………… απ’ τις οποίες περνά ένα κινούµενο σώµα  βρίσκονται πάνω σε µια γραµµή που ονοµάζεται ………… της κίνησης.Ορίζουµε µέση ταχύτητα το πηλίκο του …………… που διήνυσε ένα κινητό σε ορισµένο …………… , προς το ………… αυτό.Μια κίνηση στην οποία η ………………διατηρείται σταθερή ονοµάζεται ……………….…………κίνηση.Σε κάθε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ……………. που περνά απ’ την ……… των αξόνων ενώ το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία …………….. στον άξονα των χρόνων.
4.
Ένα σώµα µάζας m έχει ταχύτητα υ και κινητική ενέργεια 100J. Ανδιπλασιαστεί η ταχύτητά του τότε η κινητική του ενέργεια θα γίνει:α) 0 β) 100 J γ) 200J δ) 400JΠοια είναι η σωστή απάντηση; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας
5.
α) Τι αποτελέσµατα µπορεί να προκαλέσει µια δύναµη;β) Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι δυνάµεις; Να αναφέρετε δύοπαραδείγµατα για κάθε κατηγορία.
6.
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η µεταβολής της θέσης ενός οχήµατος µε το χρόνο.
6
 25Να µεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα τη λέξηΣωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασµένη.α) Στα πρώτα 50s της κίνησής του το όχηµα µετατοπίστηκε κατά 100m.β) Στο διάστηµα 0 έως 100 s το όχηµαµετατοπίστηκε κατά 100m. γ) Στο διάστηµα 50 έως 100s το όχηµαπαρέµεινε ακίνητο.δ) Η συνολική µετατόπιση του οχήµατοςείναι 200m.ε) Το συνολικό µήκος της διαδροµής τουοχήµατος είναι 200m
7.
Με τη βοήθεια ενός σχοινιού ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη σε ένακιβώτιο που κινείται ευθύγραµµα και οµαλά πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο.Αν η δύναµη του βάρους που ασκείται στο κιβώτιο έχει µέτρο w =120 Ν και ηδύναµη της τριβής T=90 Ν:α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιοβ) Υπολογίστε το µέτρο της δύναµης που ασκεί το σκοινί και γ) το µέτρο της συνισταµένης δύναµης που ασκεί το έδαφος.
8.
Από τη θέση Α που βρίσκεται σε ύψος Η=1,8m αφήνεται να κινηθεί µε τηνεπίδραση µόνο του βάρους του ένα σώµα µάζας m=2kg. Να υπολογίσετε :α) την δυναµική και την µηχανική ενέργεια του σώµατος στη θέση Αβ) την κινητική ενέργεια του σώµατος σε µια θέση Β, αν η δυναµική βαρυτικήενέργεια είναι 10J γ) την µηχανική ενέργεια και τη ταχύτητα του σώµατος ελάχιστα πριν φτάσειστο έδαφος(∆ίνεται g=10m/s
2
)
9.
α) Πώς ορίζεται η ισχύς και τι εκφράζει; Να γράψετε την αντίστοιχηµαθηµατική σχέση και να δώσετε την µονάδα της στο SI.β) Ένας γερανός ασκεί δύναµη 1000Ν και ανυψώνει ένα κιβώτιο µε σταθερήταχύτητα σε ύψος 12m. Αν ο χρόνος που χρειάστηκε ήταν 6s να υπολογιστεί ηισχύς του.
13
Ερώτηση 1
potiri
Ι)α
) Σε ένα ποτήρι που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ
υ
= 1 g/cm
3
,βυθίζουµε µία σφαίρα που έχει πυκνότητα ρ
1
= 1,2 g/cm
3
καιτην αφήνουµε ελεύθερη.Σε ποια από τις θέσεις Α, Β, Γ του σχήµατος θα ισορροπήσει ησφαίρα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β)
Αν βυθίσουµε µία δεύτερη σφαίρα που έχει πυκνότηταρ
2
=0,8g/cm
3
και την αφήσουµε, σε ποια από τις θέσεις Α, Β, Γ θα ισορροπήσει; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ΙΙ)
Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ήµε τη λέξη Λάθος.
α)
Η θέση ενός σώµατος καθορίζεται πάντοτε ως προς ένα σηµείο αναφοράς.
β)
Η µετατόπιση και η ταχύτητα είναι διανυσµατικά µεγέθη που έχουν την ίδιακατεύθυνση.
γ)
Στην ευθύγραµµη κίνηση το πρόσηµο της ταχύτητας δείχνει τη φοράκίνησης.
ΙΙΙ) α)
Ένα τρένο κινείται ευθύγραµµα και σε κάθε 1s µετακινείται 5m προςτην ίδια κατεύθυνση. Η ταχύτητα του τρένου είναι σταθερή ;Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β)
Ποιο είναι το είδος της κίνησης του τρένου ;
Ερώτηση 2
Ι )Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ήµε τη λέξη Λάθος.
α)
Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η µέση ταχύτητα είναι ίση µε τη στιγµιαίαταχύτητα.
β)
Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η µετατόπιση είναι ανάλογη µε το χρόνοκίνησης.
γ)
Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται σε στροφή και το ταχύµετρο δείχνει συνεχώςτην ίδια ένδειξη, τότε η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι σταθερή.ΙΙ) Τα επόµενα διαγράµµατα αντιστοιχούν σε τρία οχήµατα Α, Β, Γ τα οποία µπορούν να κινούνται ευθύγραµµα στον άξονα x΄x. Το όχηµα Α κάνει
cc
 27ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, το όχηµα Β κάνει µεταβαλλόµενη κίνηση, ενώ τοόχηµα Γ είναι ακίνητο. Να αντιστοιχίσετε κάθε ένα από τα διαγράµµατα (1, 2,3) σε κάθε όχηµα (Α, Β, Γ).
ΙΙΙ)
Πως ονοµάζεται το όργανο µέτρησης της δύναµης ;Σε ποια ιδιότητα βασίζεται η λειτουργία του ;
Ερώτηση 3Ι) α)
Ποια δύναµη ονοµάζουµε (γήινο) βάρος ή βαρυτική δύναµη ;Ποια διεύθυνση και ποια φορά έχει το βάρος ενός σώµατος που βρίσκεταικοντά στο έδαφος ;
β)
Όταν αυξάνεται η απόσταση ενός σώµατος από το έδαφος, τότε το βάρος τουσώµατος :i) αυξάνεται, ii) µειώνεται, iii) παραµένει σταθερό.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
ΙΙ)
Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ήµε τη λέξη Λάθος.
α)
Η τριβή έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στην κίνηση του σώµατοςπάνω στην επιφάνεια.
β)
 Όταν σε ένα σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις µε ίσα µέτρα και αντίθετεςκατευθύνσεις, τότε το σώµα ισορροπεί.
γ)
Όταν ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, η συνισταµένη δύναµηέχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.
ΙΙΙ)
Σε µία σφαίρα ασκούνται ταυτόχρονα δύο δυνάµεις που έχουν µέτραF
1
=8N , F
2
=6Ν και έχουν :α) ίδια κατεύθυνση, β) αντίθετες κατευθύνσεις.Να υπολογίσετε το µέτρο της συνισταµένης των δύο δυνάµεων σε κάθεπερίπτωση.Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας ένα σχήµα για κάθε περίπτωση και νασηµειώσετε στο σχήµα τις δύο δυνάµεις και τη συνισταµένη τους.
Ερώτηση 4Ι)
Ένα κιβώτιο που έχει βάρος Β = 20 Ν είναιακίνητο πάνω στο δάπεδο, όπως φαίνεται στοδιπλανό σχήµα. Ασκούµε στο κιβώτιο µίαοριζόντια δύναµη F=10Ν µε φορά προς ταδεξιά, αλλά αυτό παραµένει ακίνητο.α) Να µεταφέρετε το σχήµα στην κόλλα σας και να σχεδιάσετε τις δύοαυτές δυνάµεις.β) Ποιες άλλες δυνάµεις ασκούνται στο κιβώτιο ;Να σχεδιάσετε και τις δυνάµεις αυτές στο ίδιο σχήµα και να υπολογίσετε ταµέτρα τους.
ΙΙ)
Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ήµε τη λέξη Λάθος.

 28α) Όταν ασκούνται τρεις δυνάµεις σε ένα σώµα που ισορροπεί, η συνισταµένητων δύο δυνάµεων είναι ίση µε την τρίτη δύναµη.β) Όσο µεγαλύτερη είναι η µάζα ενός σώµατος, τόσο δυσκολότερο είναι νααλλάξει η ταχύτητα του σώµατος. γ) Για να κινείται ένα σώµα µε σταθερή ταχύτητα πρέπει η συνισταµένηδύναµη να είναι µηδενική.
ΙΙΙ)
Ένα λεωφορείο που κινείται ευθύγραµµα, φρενάρει απότοµα. Τα σώµατατων επιβατών :α) θα παραµείνουν στις θέσεις τους.β) θα κινηθούν προς τα πίσω. γ) θα κινηθούν προς τα εµπρός.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Ερώτηση 5
Ι)
Μια νταλίκα και ένα αυτοκίνητο συγκρούονται µετωπικά.α) Να συγκρίνετε τα µέτρα των δύο δυνάµεων που αναπτύσσονται ανάµεσα σταδύο οχήµατα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Σε ποιο νόµο βασίζεται ηαπάντησή σας ;β) Σε ποιο όχηµα παρατηρείται µεγαλύτερη µεταβολή της ταχύτητας, στηδιάρκεια της σύγκρουσης; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ΙΙ)
Στο διπλανό σχήµα έχει σχεδιαστεί ένα ποτήρι µε νερόκαι δύο σηµεία Α και Β µέσα στο νερό.
kados
α) Nα συγκρίνετε την πίεση του υγρού στο σηµείο Α µε τηνπίεση στο σηµείο Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.β) Αντικαθιστούµε το νερό µε αλατόνερο. Να συγκρίνετε τηνπίεση στο σηµείο Α όταν το ποτήρι έχει αλατόνερο, µε τηνπίεση στο Α όταν το ποτήρι έχει νερό. Να δικαιολογήσετετην απάντησή σας.∆ίνονται : η πυκνότητα του νερού ρ
 ν
=1g/cm
3
και η πυκνότητα τουαλατόνερου ρ
α
=1,2g/cm
3
.
ΙΙΙ)
Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστήή µε τη λέξη Λάθος.α) Τα καρφιά έχουν µυτερό το ένα άκρο για να ασκούν µεγάλη δύναµη ότανεισχωρούν σε µία επιφάνεια.β) Όσο µεγαλύτερο είναι το εµβαδό της επιφάνειας στην οποία ασκείται µίακάθετη δύναµη, τόσο µικρότερη πίεση προκαλείται στην επιφάνεια. γ) Ένα σώµα που βυθίζεται µέσα σε υγρό δέχεται άνωση, η οποία έχει µέτροίσο µε το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα.
Ερώτηση 6Ι)
Ένας άνθρωπος σπρώχνει ένα βαρύ γραφείο που βρίσκεται πάνω στοδάπεδο.α) Παράγει έργο ο άνθρωπος, όταν το γραφείο παραµένει ακίνητο ;β) Αν το γραφείο κινείται, ο άνθρωπος παράγει έργο ;
 29Να χρησιµοποιήσετε τον τύπο του έργου και να δικαιολογήσετε τις απαντήσειςστα ερωτήµατα α , β .
ΙΙ)
Με ποια σχέση υπολογίζεται η βαρυτική δυναµική ενέργεια που έχει ένασώµα, όταν βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το έδαφος ;Αν ανεβάζαµε το σώµα στο ίδιο ύψος ακολουθώντας µεγαλύτερη διαδροµή, τοσώµα θα αποκτούσε :i) περισσότερη ii) την ίδια iii) λιγότερη δυναµική ενέργεια ;Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
ΙΙΙ)
α) Ένα σώµα µάζας m κινείται µε ταχύτητα υ. Από ποια σχέσηυπολογίζεται η κινητική του ενέργεια ;β) Αν διπλασιατεί η ταχύτητα του σώµατος (υ΄=2υ), η κινητική του ενέργεια θα:i) διπλασιαστεί ii) υποδιπλασιαστεί iii) τετραπλασιαστείΝα επιλέξετε τη σωστή απάντηση
Ερώτηση 7Ι)
α) Από το έδαφος πετάµε µία πέτρα κατακόρυφα προς τα πάνω. ∆εχόµαστεότι η πέτρα κινείται στο κενό (δεν υπάρχει αέρας). Να περιγράψετε τιςµετατροπές ενέργειας που συµβαίνουν :i) κατά την άνοδο, ii) κατά την κάθοδο.β) Όταν η πέτρα βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο, έχει δυναµική ενέργεια 100J,ενώ σε κάποιο σηµείο χαµηλότερα έχει δυναµική ενέργεια 25 J.Να µεταφέρετε τον επόµενο πίνακα στην κόλλα σας και να συµπληρώσετε τα κενά :
rt
ΙΙ)
Να διατυπώσετε το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας.
Ερώτηση 8Ι)
Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστή ήµε τη λέξη Λάθος.α) Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται µια µηχανή για να παράγει ορισµένοέργο, τόσο µεγαλύτερη ισχύ αναπτύσσει η µηχανή.β) Ένα τεντωµένο ελατήριο έχει δυναµική ενέργεια λόγω ελαστικήςπαραµόρφωσης. γ) Η δυναµική και η κινητική ενέργεια είναι οι δύο µορφές της µηχανικήςενέργειας.
ΙΙ)
Να αντιστοιχίσετε κάθε µέγεθος της οµάδας Α µε τη µονάδα µέτρησής τουαπό την οµάδα Β.Οµάδα Α : α) Μάζα, β) Χρόνος, γ) Ταχύτητα, δ) ∆ύναµη, ε) Πίεση, στ) Ενέργεια,ζ) Ισχύς, η) Θερµοκρασία.
 30Οµάδα Β : i) N/m2, ii) N, iii) J, iv) s, v) Kg, vi) οC , vii) m/s, viii) W.
ΙΙΙ)
Να αναφέρετε δύο βασικές διαφορές ανάµεσα στο βάρος και τη µάζα ενός σώµατος.
Ερώτηση 9Ι)
α) Τι δείχνει η θερµοκρασία ενός σώµατος ;Με ποιο όργανο µετράµε τη θερµοκρασία ;β) Πως ορίστηκε το µηδέν και το εκατό στην κλίµακα Κελσίου ;
ΙΙ)
α) Τι είναι η θερµότητα;β) Τι σηµαίνει η έκφραση: «δύο σώµατα βρίσκονται σε θερµική ισορροπία»;
ΙΙΙ)
Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις µε τη λέξη Σωστήή µε τη λέξη Λάθος.α) Για να µετρήσουµε σωστά τη θερµοκρασία ενός σώµατος πρέπει τοθερµόµετρο να είναι σε θερµικήεπαφή µε το σώµα και να έχει φτάσει σε θερµική ισορροπία µε αυτό.β) Όταν τρίβουµε τα χέρια µας για να τα ζεστάνουµε, συµβαίνει µεταφοράθερµότητας από το ένα χέρι στο άλλο. γ) Η θερµοκρασία ενός σώµατος εξαρτάται από τη µάζα του.
14
Θέµα 1
 Ένας αθλητής τρέχει τα 200m σε 20sα) Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητά τουβ) Αν ο αθλητής διατηρούσε σταθερή την παραπάνω ταχύτητα, σε πόσο χρόνοθα διένυε τα 1000m;
Θέµα 2
Στη διπλανή εικόνα δίνεται το διάγραµµα της θέσης σε σχέση µε το χρόνο ενόςδροµέα από τη στιγµή που ξεκίνησε την κίνησή του. Ο δροµέας κινείται σεευθεία γραµµή.α) Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δροµέας;β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του δροµέα γ) Πόση είναι η µετατόπισή του από τη χρονική στιγµή t
1
=4s µέχρι t
2
=8s;
Θέµα 3
Σε ένα σηµειακό αντικείµενο ασκούνται 2 δυνάµεις. Μία οριζόντια µε µέτρο 3Νκαι µία κάθετη µε µέτρο 4Ν.α) Να σχεδιάσετε τις 2 δυνάµεις και να βρεθεί γραφικά η συνισταµένη δύναµηβ) Να υπολογιστεί το µέτρο της συνισταµένης δύναµης
Θέµα 4
 Ένα αυτοκίνητο µάζας 800 Kg κινείται µε σταθερή ταχύτητα 40 m/s. Ποιοείναι το µέτρο της συνισταµένης δύναµης που ασκείται σε αυτό; Ναδικαιολογήσετε την απάντηση σας.
Θέµα 5
Να διατυπώσετε τον 3ο νόµο του Νεύτωνα.
Θέµα 6
 Ένας αρσιβαρίστας ανυψώνει τα βάρη που ζυγίζουν 2000 Ν σε ύψος 2m. Πόσοέργο παράγει η δύναµη που ασκεί ο αρσιβαρίστας στα βάρη όταν:α) τα ανυψώνει µε σταθερή ταχύτηταβ) τα κρατάει πάνω από το κεφάλι του γ) τα κατεβάζει µε σταθερή ταχύτητα στο έδαφος.
Θέµα 7
 Ένα βιβλίο µε µάζα 1Kg βρίσκεται σε ένα ράφι που βρίσκεται 2m από τοπάτωµαα) Πόση είναι η βαρυτική δυναµική ενέργεια σε σχέση µε το πάτωµα
 32β) Πόση είναι η βαρυτική δυναµική ενέργεια σε σχέση µε το κεφάλι ενόςπαιδιού που έχει ύψος 1,60 m; (∆ίνεται ότι g=10m/s
2
)
Θέµα 8
Πώς ορίζουµε την απόδοση µιας µηχανής;
Θέµα 9
Ποιος είναι ο νόµος της θερµιδοµετρίας;
15
ΘΕΜΑ 1ο
α) Ποια µεγέθη ονοµάζονται θεµελιώδη και ποιες είναι οι θεµελιώδεις µονάδες;β) Να κάνεις τις παρακάτω µετατροπές µονάδων:i. Μήκος 100 mm σε mii. Μήκος 2 cm σε mmiii. 3 cm2 σε mm2iv. 2 min σε sv. 7.200 s σε h
ΘΕΜΑ 2ο
α) Ποια µεγέθη ονοµάζουµε µονόµετρα και ποια διανυσµατικά ;β) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ;i. Η θέση είναι µονόµετρο µέγεθος.ii. ∆εν µπορούµε να αλλάξουµε το σηµείο αναφοράς στο οποίοαναφέρεται µια κίνηση.iii. Η µετατόπιση είναι διανυσµατικό µέγεθος.iv. Η απόσταση είναι διανυσµατικό µέγεθος.
ΘΕΜΑ 3ο
Οι θέσεις τριών σηµείων Α,Β και Γ πάνω σε ένα άξονα αναφοράς είναιΧΑ=- 4m, ΧΒ=-1m και ΧΓ=+5m.Να υπολογίσεις τις αποστάσεις
l
AB,
l
ΒΓ,
l
ΑΓ.
ΘΕΜΑ 4ο
α) Τι σηµαίνει η έκφραση «Ένα σώµα κινείται µε ταχύτητα 10 m/s»;β) Για να πετύχει την καλύτερη βαθµολογία σε ένα τουρνουά µια οµάδαστίβου, πρέπει οι αθλητές της να πετύχουν το «πιο γρήγορα , πιο µακριά , πιοδυνατά». Να αναφέρεις το φυσικό µέγεθος που σού έρχεται αµέσως στο µυαλό για καθεµιά από τις τρείς παραπάνω παροτρύνσεις . γ) Να συµπληρώσεις τα κενά στις προτάσεις πού ακολουθούν :i.
Η ταχύτητα υ συνδέεται µε δύο µεγέθη : το…………….. της διαδροµής και το ………………. .
ii.
Μέση ταχύτητα ονοµάζεται το ……………. του µήκους της ……………..που διανύει ένα κινητό σε κάποιο ………………διάστηµα προς αυτό το ……………. ………………
iii.
Η ταχύτητα ενός κινητού σε µία ορισµένη χρονική …………….λέγεται …………….ταχύτητα 
.
ΘΕΜΑ 5ο
 Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα υ = 20 m/s. Αν το κινητό κινείται συνεχώς µε αυτή την ταχύτητα και προς την ίδια κατεύθυνση ναυπολογίσεις σε πιο χρονικό διάστηµα ∆t θα έχει µετατοπιστεί κατά ∆x =400m;
ΘΕΜΑ 6ο
α) Να συµπληρώσεις τα κενά:
i. Οι δυνάµεις προκαλούν µεταβολή στην ……………. των σωµάτων στα οποία ασκούνται.ii. Όταν δύο σώµατα δε βρίσκονται σε …………….., αλλά αλληλεπιδρούν , τότε τις …………… που ασκεί το ένα στο άλλο τις λέµε δυνάµεις από ……………
β) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή και ποια λάθος ;i. Το µέγεθος µέσω του οποίου ένα σώµα µπορεί να επηρεάσει την κίνηση ενόςάλλου είναι ο χρόνος.ii. Οι δυνάµεις προκαλούν µεταβολή στην ταχύτητα των σωµάτων στα οποίαασκούνται.iii. Η δύναµη είναι µονόµετρο µέγεθος.iv. Οι δυνάµεις προκαλούν παραµόρφωση των σωµάτων στα οποία ασκούνται.
ΘΕΜΑ 7ο
34
α) Πότε δύο δυνάµεις λέγονται οµόρροπες και πότε αντίρροπες ;β) Το µεταλλικό κουτί Κ έλκεταιαπό το µαγνήτη µε τη δύναµηFµ και κινείται πάνω στο τραχύδάπεδο. Να χαρακτηρίσειςκαθεµιά από τις δυνάµειςFµ,FΝ,w και T ως δύναµη απόαπόσταση ή ως δύναµη απόεπαφή.
ΘΕΜΑ 8ο
aw
 Το σφαιρίδιο Σ ισορροπεί µε τοτρόπο που φαίνεται στο σχήµα . Αν γιατις κάθετες µεταξύ τους δυνάµεις w καιF είναι w = 8N και F =6N , να υπολογί-σεις το µέτρο της τάσης Τ του νήµατος.
ΘΕΜΑ 9ο
α) Ορισµός του έργου δύναµης ( ∆ιατύπωση – τύπος ) .β) Ποια είναι η µονάδα έργου και ενέργειας στο S.I ; Να την ορίσεις . γ) Πότε το έργο δύναµης είναι µηδέν ;
16
1.
Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αναφέρεται σε µιαευθύγραµµη οµαλή κίνηση :Χρόνος (t) Μετατόπιση (∆x) Ταχύτητα (υ)s m m/s10 150 …14 …. …… 900 …
2.
∆ύο δυνάµεις F1=6N και F2=8N είναι κάθετες µεταξύ τους. Να σχεδιάσετεκαι να υπολογίσετε το µέτρο της συνισταµένη τους.
3.
Να αναφέρετε τρεις διαφορές µεταξύ των φυσικών µεγεθών Μάζας καιΒάρους.
4.
Ένα κιβώτιο βάρους W=50N ισορροπεί πάνω σ’ ένα τραπέζι. Να σχεδιάσετεκαι να υπολογίσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο, καθώς και τηνδύναµη που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι.
5.
Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναµης, όταν το σώµα µετακινείται κατά τηνδιεύθυνσή της; Πότε το έργο είναι θετικό, πότε αρνητικό και πότε είναι µηδέν;
6.
Τι ονοµάζουµε µηχανική ενέργεια ενός σώµατος; Πότε αυτή διατηρείταισταθερή;
7.
Κατά την διάρκεια ενός µαθήµατος γυµναστικής , ένας µαθητής µάζας 60kgαναρριχάται σε µια κατακόρυφο δοκό µήκους 3m, σε 4s. Πόση είναι η µέσηισχύς του µαθητή στη διάρκεια της άσκησης; ∆ίνεται g=10 m/s
2
8.
Να αναφέρετε για ποιον λόγο οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασµένες:α) Από την σχέση Τ 
κ
= Τ 
c
+273 προκύπτει ότι το απόλυτο µηδέν είναι οι -273Κ.β) Μεταξύ δύο σωµάτων που έρχονται σε επαφή, παρατηρείται πάντοτεµεταφορά θερµότητας από το ένα προς το άλλο. γ) Ένα σώµα µεγάλης µάζας, απαιτεί πάντοτε περισσότερη θερµότητα για νααυξήσει τη θερµοκρασία του κατά το ίδιο ποσό, σε σχέση µε ένα σώµαµικρότερης µάζας.
9.
Μεταλλικό αντικείµενο, µάζας 2kg και θερµοκρασίας 28
ο
C, δέχεταιθερµότητα 5600J. Ποια θα είναι η τελική του θερµοκρασία;∆ίνεται C
µεταλλικού αντικειµένου
=400J/kg.oC .
17
1.
Να ορίσετε το φυσικό µέγεθος Θερµότητα.
2.
Να αναφέρετε τον Πρώτο Νόµο του Νεύτωνα.
3.
Να αναφέρετε το Θεώρηµα ∆ιατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας.
4.
Ποσότητα νερού 1kg, έχει την ίδια θερµική ενέργεια µε ποσότητα νερού2kg.Ποια από τις δύο ποσότητες έχει υψηλότερη θερµοκρασία;
5.
Ένα σώµα δέχεται τρεις δυνάµεις και κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Ανοι δύο δυνάµεις είναι κάθετες µεταξύ τους και έχουν µέτρα 3Ν και4Ναντίστοιχα, ποιο είναι το µέτρο της τρίτης δύναµης;
6.
∆ύο ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται µε ταχύτητες 100km/h και150km/h αντίστοιχα σε αντίθετες κατευθύνσεις. Τα αυτοκίνητα συγκρούονταιµετωπικά και ακινητοποιούνται.α)Ποιο από τα δύο αυτοκίνητα δέχτηκε µεγαλύτερη δύναµη;β)Ποιο από τα δύο είχε µεγαλύτερη µάζα;Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
7.
Σώµα µάζας 5kg ανεβαίνει κατακόρυφα 10m και στη συνέχεια κατεβαίνειπάλι κατακόρυφα 2m. Αν g=10m/s
2
τότε ποιο είναι το έργο του βάρους τουσώµατος στην παραπάνω µετατόπιση;
8.
Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα οµαλά και σε χρόνο 10s µετατοπίζεται100m. Ένα δεύτερο σώµα κινούµενο µε διπλάσια ταχύτητα από το πρώτο, σεπόσο χρόνο θα κάλυπτε 500m;
9.
Σώµα µάζας 10kg απορροφά θερµότητα 100.000J και αυξάνει τηνθερµοκρασία του. Αν η ειδική θερµότητα του υλικού από το οποίο αποτελείταιτο σώµα είναι c=2000J/kg.
o
C και η αρχική του θερµοκρασία είναι 122
o
F,ποια θα είναι η τελική του θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου;
18
1.
Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
br
2.
∆ίνεται το διάγραµµα θέσης – χρόνου ενόςποδηλάτη .
gq
α) Τι κίνηση εκτελεί ο ποδηλάτης και γιατί;β) Υπολογίστε την ταχύτητα του ποδηλάτη καικατασκευάστε το διάγραµµα ταχύτητας – χρόνου της κίνησής του σε βαθµολογηµένους άξονες.
3.
α) Να διατυπώσετε τον 1ο νόµο του Νεύτωνα. Με ποια ιδιότητα των σωµάτωνσχετίζεται ο 1ος νόµος και τι γνωρίζετε για αυτήν;β) Πάνω σε ένα βιβλίο βάζουµε ένα κέρµα. Τραβάµε απότοµα το βιβλίο. Τι θα συµβεί µε το κέρµα και γιατί;
4.
Ένα µεγάλο φορτηγό συγκρούεται µε ένα µικρό I.X. µετωπικά.i) Αν F
1
είναι η δύναµη που ασκείται στο φορτηγό και F
2
η δύναµη πουασκείται στο Ι.Χ., τι από τα παρακάτω ισχύει;α) F
1
= F
2
β) F
1
> F
2
γ) F
1
< F
2
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.ii) Αν ∆v
1
η µεταβολή της ταχύτητας του φορτηγού και ∆v
2
του Ι.Χ. στον ίδιοχρόνο, τι από τα παρακάτω ισχύει;α) ∆v
1
= ∆v
2
β) ∆v
1
> ∆v
2
γ) ∆v
1
< ∆v
2
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
5.
α) Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη και να αναφέρετε το σχετικότύπο επεξηγώντας τα σύµβολα.β) Πότε ένα ψάρι δέχεται µεγαλύτερη άνωση, όταν κολυµπάει 2 m ή 4 m κάτω από τη θάλασσα και γιατί;
6.
α) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η υδροστατική πίεση και ποιος είναι οσχετικός τύπος; (Εξηγήστε τα σύµβολα).β) Να συγκρίνετε τις υδροστατικές πιέσεις στον πυθµένα ενός στενού σωλήναύψους 10 m και στον πάτο µίας λίµνης βάθους επίσης 10 m, αν γνωρίζετε ότιο σωλήνας είναι γεµάτος µε νερό από την παραπάνω λίµνη.Αιτιολογήστε την επιλογή σας.
19
1)
Να σηµειώσεις (Σ) αν είναι σωστή ή (Λ) αν είναι λάθος τις παρακάτωπροτάσεις:α) Η απόσταση ενός υλικού σηµείου απο το σηµείο αναφοράς έχει πάνταθετική τιµήβ) Το 1 m/s είναι µεγαλύτερη µονάδα ταχύτητας απο το 1 Km/h γ) Βαρόµετρα είναι τα όργανα µε τα οποία µετράµε την υδροστατική πίεση.δ) Άν ανεβούµε σε ένα βουνό αισθανόµαστε πόνο στ’ αυτιά λόγω αυξηµένηςατµοσφαιρικής πίεσης.ε) Χηµική ενέργεια έχουν οι τροφές, τα καύσιµα, οι µπαταρίεςστ) Η βιοµάζα οφείλεται στη φωτοσύνθεση των φυτών
2)
Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.α. Τη στιγµιαία ταχύτητα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται τη δείχνει κάθε στγµήτο ……………………………β. Η ταχύτητα συνδέεται µε δύο µεγέθη το ………………. της …………………. καιτον χρόνο γ. Κλειστό δοχείο νερού απο τη γη στη σελήνη, έχει ……………………. πίεσηστον πυθµένα έξι φορές ………………….δ. Η ……………………….. πίεση είναι ίση µε την πίεση που ασκεί στη βάση τηςστήλη υδραργύρου ύψους h.ε. Στην ……………… ενέργεια οφείλονται ο κύκλος του νερού, ο άνεµος, ταθαλάσσια κύµατα κ.τ.λ.στ. Μηχανική ενέργεια σώµατος ονοµάζουµε το άθροισµα της ……………………και της ………………… του ενέργειας
3)
Αντιστοιχίστε τα µεγέθη της στήλης Α µε τις µονάδες της στήλης Β:Στήλη Α Στήλη Βισχύς m/sπίεση jouleατµ. πίεση atmταχύτητα pascalενέργεια watt
4)
α) Ποιά φυσικά µεγέθη λέγονται διανυσµατικά, πως παριστάνονται, φέρτεδύο παραδείγµατα µε σύµβολα.β) Πότε ένα σώµα αντιµετωπίζεται σαν υλικό σηµείο και τι είναι το σηµείοαναφοράς;
5)
Ένας ποδηλάτης κινείται σε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε ταχύτητα 5 m/s.α) Να βρείτε τη µετατόπιση του ποδηλάτη για χρονικό διάστηµα ∆t = 7 sβ) Τι χρόνο χρειάζεται για να διανύσει 1 km γ) Ποιά είναι η ταχύτητα του ποδηλάτη σε Km/h
6)
α. Ποιοί είναι οι παράγοντες απο τους οποίους δεν εξαρτάται η άνωση;β. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη µε λόγια και µε σύµβολα (τύπο)
7)
α. Ποιά είναι τα συµπεράσµατα για τους παράγοντες απο τους οποίουςεξαρτάται η υδροστατική πίεση;β. Ποιά είναι η µαθηµατική σχέση ( τύπος ) που εκφράζει τα προηγούµενασυµπεράσµατα;
8)
α. Τι γνωρίζετε για τη βαρυτική δυναµική ενέργεια ενός σώµατος; Με τι είναιίση; Γράψτε τον τύπο. Που αναφέρεται και απο τι είναι ανεξάρτητη;β. Ποιά είναι η βαρυτική δυναµική ενέργεια σώµατος µάζας m = 2,5 kg πουβρίσκεται σε ύψος h = 3 m από την επιφάνεια της γής; ∆ίνεται η επιτάχυνσητης βαρύτητας g = 10 m/s
2.
9)
α. Πως ορίζεται η απόδοση µιάς µηχανής; Τι σηµαίνει ότι ένας λαµπτήραςέχει απόδοση 5%.β. Ποιά είναι τα µειονεκτήµατα των συµβατικών πηγών ενέργειας;
20
1.
Τι ονοµάζουµε αδράνεια; Ποιος νόµος του Νεύτωνα σχετίζεται µε τηναδράνεια; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα όπου εµφανίζεται η αδράνεια στηνκαθηµερινή ζωή.
2.
Τι ονοµάζουµε κινητική ενέργεια ενός σώµατος; Να δοθεί ο αντίστοιχοςτύποςυπολογισµού της και η µονάδα µετρήσεώς της.
3.
Να αναφέρετε τρεις βασικές διαφορές µεταξύ µάζας m και βάρους w.
4.
α. Όπως είναι γνωστό, τα µαχαίρια και τα ψαλίδια ακονίζονται στην κόψητους. Για ποιό λόγο νοµίζετε;β. Τα βαριά ζώα (π.χ. ελέφαντες, καµήλες) έχουν µεγάλα πέλµατα. Γιατί, κατάτη γνώµη σας;
5.
Τι ονοµάζεται τριβή και γιατί είναι απαραίτητη στην καθηµερινή ζωή;
6.
Πισίνα σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου περιέχει νερό σε βάθοςh=2m. Αν το εµβαδό του πυθµένα της είναι Α=10m
2
και η υδροστατική πίεσηπου ασκείται σ΄ αυτόν είναι P
υδρ
=20.000P
a
,α) να υπολογίσετε την κάθετη δύναµη που ασκεί το νερό στον πυθµένα καιβ) να βρείτε την πυκνότητα του νερού της πισίνας. ∆ίνεται g=10m/s
2
.
7.
Στο µικρό έµβολο µιας υδραυλικής αντλίας ασκείται δύναµη F1=40Ν ενώ τοεµβαδόν του είναι Α1=10cm
2
.α. Να υπολογίσετε τη δύναµη F2 που ασκείται στο µεγάλο έµβολο, αν τοεµβαδόν του είναι A2=50cm
2
.β. Να συγκρίνετε τις πιέσεις στα δύο έµβολα. Ποιά αρχή βρίσκει εφαρµογή;
8.
Ένα σώµα µάζας m=2kg βρίσκεται σε ύψος h=10m από το έδαφος. Ναυπολογίσετε τη βαρυτική δυναµική ενέργεια του σώµατος, στη θέση πουβρίσκεται. ∆ίνεται g=10m/s
2
.
9.
α)Πώς ορίζουµε το έργο W µιας δύναµης; Ποια η µονάδα του έργου στο SI;β)Να υπολογιστεί το έργο W µιας δύναµης F=15N, η οποία µετακινεί ένα σώµαπου αρχικά ηρεµούσε σε λείο οριζόντιο επίπεδο, µετά από µετατόπιση∆χ=10m. 

 38
7.
Μία µπάλα που έχει µάζα m = 1 kgr κινείται µε ταχύτητα v = 8 m/sec σεύψος h = 7 m από το έδαφος.Να υπολογίσετε τη δυναµική, κινητική και µηχανική της ενέργεια ως προς τοέδαφος. (∆ίνεται g = 10 m/sec
2
).
8.
α) Να διατυπώσετε το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας.β) Από ύψος h=1,8 m αφήνουµε να πέσει ελεύθερα (σε κενό αέρος) µία πέτραµάζας m=1 kgr. Με πόση κινητική ενέργεια θα φτάσει στο έδαφος και γιατί;(∆ίνεται g = 10 m/sec
2
).
9.
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις µε Σ ή Λ. Όποιες είναι λάθος νααιτιολογηθούν.α) Οι βαρυτικές δυνάµεις είναι άλλοτε ελκτικές και άλλοτε απωστικές.β) Κατά την κάθοδο ενός σώµατος το έργο του βάρους είναι αρνητικό. γ) Η συνισταµένη δύο αντίθετων δυνάµεων ισούται µε το µηδέν.δ) Η µάζα ενός σώµατος είναι η ίδια και στη Γη και στη Σελήνη.ε) Η δυναµική ενέργεια µίας τεντωµένης χορδής ισούται µε το έργο τηςδύναµης που την τέντωσε.στ) Η ισχύς εκφράζει πόσο γρήγορα παράγεται ένα έργο και ισχύει P = W · t.